Nghĩa viết code

Nghĩa viết code tào lao lắm, Nghĩa hay quên nữa. Nghĩa viết chỉ để cho nhớ để khi nào đọc lại thoai. Đừng chửi Nghĩa. Tâm hồn Nghĩa mong manh lắm.

icon Subscribe

to Our Newsletter