Nghĩa làm thiết kế

Nghĩa hay thiết kế, Nghĩa thiết kế theo tâm trạng. Nghĩa cũng hay không nhớ. Nghĩa viết để nhớ mà đọc lại. Thôi đừng chửi Nghĩa. Tội Nghĩa.

icon Subscribe

to Our Newsletter