Tạo hệ thống comment đơn giản với Livewire Comment