Mình đã tìm thấy lỗ hổng để xoá kết quả bài thi trên MyA***a